Privacyverklaring

INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Dent-Med Materials b.v., informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt tijdens persoonlijke gesprekken, aanvragen van informatie, bij het aangaan van een abonnement (bijv. op de Indication Sheet Collectie, hierna: ISC) of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, webshop en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en dergelijke.

Wij doen dit om aan de hand van de inzichten die wij daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Hierdoor kunnen wij gerichter promoten wat efficiënter werken mogelijk maakt en daardoor kostendrukkend werkt.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden wij die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR DENT-MED MATERIALS

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Dent-Med Materials b.v.

Dent-Med Materials b.v. , Dorpsstraat 72, 1713 HL Obdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37076578.

CONTACT

Met dit privacy beleid willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via privacy@dent-medmaterials.nl

Wilt u liever per post contact opnemen:

Dent-Med Materials b.v.
T.a.v. “Privacy”
Dorpsstraat 72
1713 HK Obdam

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw Burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Omdat het bij aanschaf meestal om producten met een medisch-chirurgische toepassing gaat, willen wij uit het oogpunt van kwaliteitsbewaking en productbescherming, per bestellende praktijk de persoonsgegevens inclusief BIG nummer van ten minste één behandelaar ontvangen welke gebruik gaat maken van onze producten en diensten. Het invoeren van deze persoonsgegevens is hierbij noodzakelijk.

Sluit u een abonnement af op bijvoorbeeld de Indication Sheet Collectie, dan hebben wij uw gegevens nodig om de uitgave periodiek bij u te laten bezorgen. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, dan hebben een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk de aanvraag bevestigd en de nieuwsbrief verzonden). Daarnaast willen wij graag uw naam, de praktijknaam en uw interessegebied weten om u gericht en gepersonaliseerd te kunnen informeren. Wilt u via onze webshop bestellen dan dient u een account aan te maken. U dient hiervoor de aflever- en facturatiegegevens in te vullen. Ook hier vragen wij vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking en productbescherming, de persoonsgegevens inclusief BIG nummer van ten minste één behandelaar welke gebruik gaat maken van onze producten en diensten.

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt met een sterretje* aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van afnemers van onze producten, gebruikers van onze websites, webshop en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Wij kunnen (persoons)gegevens op een aantal manieren verzamelen:

Afname van producten: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam contactpersoon, telefoonnummer , naam en BIG nummer behandelaar, praktijkadres (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals de financieel verantwoordelijke, uw factuuradres en emailadres (ten behoeve van de betaling).

Het aanmaken van een Dentmedshop account op onze webshop: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt zoals uw bedrijfsnaam, telefoonnummer, naam en BIG nummer behandelaar, afleveradres, e-mailadres en (gebruikers)naam, aflever/factuur adres.

Het aanvragen van producten/diensten via onze website (bijvoorbeeld het aanvragen van productinformatie of een abonnement op ICS of inschrijven voor onze e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website of formulier aan ons hebt verstrekt; zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres.

Gebruik van onze websites: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die websites, zoals de bezochte pagina’s en de onderwerpen waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden.

Deze gegevens lopen uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van Dent-Med Materials verzamelt?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die wij zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat wij ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw naam en postadres. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw interessegebieden (vanwege gerichte toezending), naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te kunnen personaliseren).

Uitwisselen van uw gegevens

Dent-Med Materials kan uw (persoons)gegevens uitwisselen met externe partijen.
Dent-Med Materials zal uw (persoons)gegevens NOOIT aan derden verkopen.

Wanneer kunnen uw gegevens worden uitgewisseld?

Voor toezending van papieren informatie maken wij gebruik van een externe verwerker. Deze ontvangt van ons uw naam, adres en woonplaats in een versleuteld bestand. Na verzending worden uw gegevens verwijderd. Voor toezending van e-mail nieuwsbrieven en andere informatie maken wij gebruik van een externe e-mail verwerker. Deze partij ontvangt uitsluitend uw e-mailadres en interessegebieden. U kunt zelf de instellingen wijzigen of deze service stopzetten. Wilt u de papieren toezending van informatie stopzetten, dan kunt uw dit kenbaar maken per e-mail via privacy@dent-medmaterials.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Alle informatie met betrekking tot uw gegevens, abonnementen en afname worden door ons in één systeem opgeslagen. Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen. Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen. Tot slot kunnen wij informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals wij die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uw webadres of een pasfoto zoals wij die op uw website kunnen vinden.

Indien u bezwaar hebt tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens binnen Dent-Med Materials, kunt u dit melden via privacy@dent-medmaterials.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen Dent-Med Materials altijd gehonoreerd?

In beginsel ja, met enkele uitzonderingen.

Daar waar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een product aan u te leveren, of die wij uit fiscale overwegingen moeten bewaren, hebben wij niet een apart systeem om deze gegevens in te bewaren. Wij hebben slechts één systeem en kunnen daarmee geen scheiding maken tussen deze gegevens. Gevolg daarvan is dat deze gegevens daarmee ook worden uitgewisseld met overheidsinstanties.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

– om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.

– om u in de gelegenheid te stellen informatie aan te vragen via een van onze websites.

– als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.

– om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen.

– om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

– om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan.

– om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

– om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik van gegevens.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van vijf jaar. Ontvangt u als klant bijvoorbeeld e-mails met informatie, acties en aanbiedingen van producten en diensten van Dent-Med Materials, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot vijf jaar na uw laatste bestelling/aankoop. Indien gewenst kunt u zich hiervoor zelf afmelden. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen producten en diensten van Dent-Med Materials omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard. Momenteel bewaren wij deze gegevens tien jaar.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn bewaren.

Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Het kan gebeuren dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd. Als zo’n verzoek voldoet aan artikel 126n e.v. WvSv verlenen wij daaraan onze medewerking.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons aan u producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeeld:

De toezending van onze halfjaarlijkse Geistlich News magazine of bepaalde eventinformatie (o.a. congres programma’s en cursusinformatie) doen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar besteden wij uit. Voor de adressering leveren wij deze derde de benodigde adresgegevens in een versleuteld bestand.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Wij kunnen gebruik maken van cookies op onze websites.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met overheidsinstanties en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten. Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Overzicht van onze (beveiligde) websites:

www.dent-medmaterials.nl

www.kunstbot.nl

www.dentmedshop.nl

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan deze pagina.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid proberen wij u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via privacy@dent-medmaterials.nl.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@dentmedmaterials.nl. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Stuur een e-mail aan privacy@dent-medmaterials.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens”.

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen wij u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Wij schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen wij u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek bestemd voor persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Overigens hebt u op onze webshop de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen wij voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.

Dit privacy beleid is laatst gewijzigd op 17 mei 2018